promotion

SNAKE BALL สำหรับวัย 5 ปีขึ้นไป

Snake Ball

ธรรมชาติมีกฎความฉลาด ธรรมชาติจึงมีระบบ เช่น มีกฎการสมมาตร โดยการสร้างมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ ให้มีซีกซ้ายสมมาตรกับซีกขวา มองดูแล้วเป็นระบบ หรือดอกไม้ที่เราชื่นชอบก็เช่นกัน ธรรมชาติบรรจงสร้างโดยกฎการเท่ากัน กลีบดอกแต่ละกลีบมีขนาดเท่ากัน โดยกฎการจัดกลุ่ม และกฎการเรียงลำดับที่จัดอย่างเป็นระบบลงตัว และสอดคล้องกัน

มนุษย์ที่เก่งฉลาดนั้น ก็มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรือกฎความฉลาดอยู่ในสมองเช่นกัน

ถ้าธรรมชาติไร้ระบบ สะเปะสะปะ อะไรจะเกิดขึ้น นึกภาพแล้วโลกนี้น่าเกลียด น่ากลัว รูปร่างหน้าตามนุษย์ไม่สมมาตรกัน

ความไม่แน่นอนต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่เราโชคดีที่ธรรมชาติไม่สะเปะสะปะ

กระบวนการคิดที่เป็นระบบนั้น ต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆ ในการบิด NEW SNAKE BALL ก็เป็นรูป
แบบหนึ่งเพื่อให้สังเกต และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะพบว่าการบิดเป็นระบบต่างกับการบิดแบบสะเปะสะปะอย่างไร แบบไหนดีกว่ากัน สวยกว่ากัน และทำง่ายกว่ากัน ในสมองมนุษย์ ก็เช่นกัน คิดอย่างเป็นระบบกับ คิดสะเปะสะปะนั้นอะไรดีกว่ากัน

 ส่วนประกอบของ ของเล่น SNAKE BALL ประกอบด้วย

1. New Snake Ball จำนวน 1 ลูก

2. หนังสือคู่มือการเล่น จำนวน 1 เล่ม

เกมส์ Snake Ball
การเล่นของเล่น SNAKE BALL ชุดนี้จะได้ฝึก 3 ประการ คือ

1. ฝึกการเลียนแบบ หรือทำตามทีละขั้น

2. ฝึกการสังเกต ดูรูปที่กำหนดให้ แล้วบิดทำให้เหมือน

3. สร้างสรรค์กระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดยบิดเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เป็นระบบ ไม่สะเปะสะปะ

ของเล่น Snake Ball
 

ลำดับขั้นการเล่น และการเรียนรู้ไปกับ SNAKE BALL

 
     1. วัย 5-6 ปี : เรียนรู้การสังเกต และการบิดเป็นระบบ โดยการดูรูปที่กำหนดให้ แล้วบิดทำให้เหมือน


  

     2. วัย 7-8 ปี : เรียนรู้กฎการสมมาตร ธรรมชาติมีกฎความฉลาด ธรรมชาติจึงมีระบบ โดยการสร้าง
มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ ให้มีลักษณะสมมาตร ในการบิด SNAKE BALL ถ้าเราอาศัยกฎการสมมาตร ก็จะ
สามารถประดิษฐ์รูปสัตว์ต่างๆ ได้จำนวนมากมาย และง่าย ตามจินตนาการของผู้เล่น
     3. วัย 7-8 ปี : เรียนรู้คณิตศิลป์ ธรรมชาติมีกฎความฉลาด ธรรมชาติจึงมีระบบ โดยออกแบบบรร
จง สร้างดอกไม้ชนิดต่างๆที่มีลักษณะสวยงาม ซึ่งกฎที่ใช้คือ กฎการเท่ากัน โดยมีกลีบดอกแต่ละกลีบ
ขนาด เท่ากัน กฎการจัดกลุ่ม แต่ละกลีบดอกถูกเรียงลำดับ เป็นกลุ่มๆเหมือนกัน กฎการต่อ แต่ละกลุ่ม
ถูก ต่อกัน อย่างสอดคล้องครบรอบลงตัว ในการบิด SNAKE BALL ถ้าเราอาศัยกฎความฉลาด
และหลักการนี้ การบิดก็ง่ายและสนุก เสมือนชมดอกไม้ชนิดต่างๆตามจินตนาการของผู้เล่น
     4. วัย 9-10 ปี : เรียนรู้กฎการสมมาตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
     5. วัย 9-10 ปี : เรียนรู้คณิตศิลป์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
     6. วัย 11-12 ปี : เรียนรู้คณิตศิลป์ที่มีรูปแบบซับซ้อนหลายชั้น
    หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือคู่มือ
 
รายการสินค้าอื่นๆ
วิศวกรน้อย ชุดเล็ก   วิศวกรน้อย ชุดใหญ่   จราจรอัจฉริยะ ภาค 2  
Snake Ball   คณิตศาสตร์ยุค 3003 เล่ม 1   คณิตศาสตร์ยุค 3003 เล่ม 2  
หนังสือแววฉลาด เล่ม 1   หนังสือแววฉลาด เล่ม 2   บวกเลขปุ๊บปั๊บ