บทความน่ารู้

1.ธรรมชาติกับเชาวน์ปัญญา

2.การ์ตูนสอนบวกเลขเร็ว
3.2สังเกต 3ปฏิบัติ-->จะนำไปสู่ยอดมนุษย์
 
 
 
 
 
 
 

 

บทความใหม่

 

2 สังเกต 3 ปฏิบัติ --> จะนำไปสู่ยอดมนุษย์

 

สังเกตที่ 1. ธรรมชาติมีกฎความฉลาด ธรรมชาติจึงมีระบบโดยสร้างมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ให้มีซีกซ้ายสามาตรกับซีกขวา มองดูแล้วเป็นระบบ มนุษย์ที่เก่งฉลาดนั้น มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรือมีกฎความฉลาดอยู่ในความคิดเช่นกันอ่านต่อ...